Танд туслах хэрэглэгчийн лавлах

7044-4475
НүүрГазар, хэлтсүүд

Газар, хэлтсүүд

 • ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ДОТООД АУДИТЫН ТАСАГ

  НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТАЛААР ТӨРӨӨС БАРИМТЛАХ БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, САЛБАРЫН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,  ҮНЭЛГЭЭ БОЛОН ДОТООД АУДИТ ХИЙЖ ҮНЭЛЭЛТ ДҮГНЭЛТ ӨГӨХ, ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, УДИРДЛАГЫГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАХ ЗОРИЛГООР ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын үйл ажиллагаанд мөрдөгдөх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас шууд захирагчтай байгуулсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт өгөх, зөвлөмж гаргах;
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах.
  • НЭР АЛБАН ТУШААЛ ЦАХИМ ШУУДАН УТАС ӨРӨӨНИЙ №
   П.Болормаа Тасгийн дарга bolormaa.p@ndaatgal.mn 88590906

   94103399

   206
   А.Мөрөнгоо Хяналт шалгалтын байцаагч murungoo.a@ndaatgal.mn 88024144 101
   Т.Равдан Магадлагч эмч, тэтгэмжийн хяналтын байцаагч ravdan.t@ndaatgal.mn 88004515 202
 • САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ

  САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ НЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

   

  • Нийгмийн даатгалын сан, байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн хүрээнд  гүйцэтгэх, хяналт тавих, мэргэшил арга зүйгээр хангах
  • Нийгмийн даатгалын сангийн төлөвлөгөөг хангах, сангийн орлого, зарлагыг нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн санд бүртгэх, тайлан мэдээ гаргах, иргэд даатгуулагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах,  өр  авлага барагдуулах, нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх
  • Байгууллагын үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийн төслийг боловсруулах, нягтлан бодох бүртгэлийг холбогдох хууль, олон улсын стандартын дагуу хөтлөх, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны мэдээллийн сангийн бүрдүүлэлтийг хянах
  • Нийгмийн даатгалын тухай хууль, холбогдох журам, зааврыг нийгмийн даатгалын ажилтан, ажил олгогч, иргэд, даатгуулагчдад тайлбарлан таниулах, сурталчлах, нийгмийн даатгалын багц програм хангамж, мэдээллийн технологийн аюулгүй байдал, сүлжээний хэвийн ажиллагааг хангах
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, ажилтнуудын ажиллах нөхцөл нийгмийн баталгааг хангах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж ажиллах
  • Байгууллагын жилийн болон хагас жилийн тайлан, үр дүнгийн гэрээ, гэрээний хэрэгжилтийг хангуулан нэгтгэх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг түргэн шуурхай хүргэх, сайжруулах
   САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ТАСАГ
   НЭР АЛБАН ТУШААЛ УТАС ЦАХИМ ШУУДАН ӨРӨӨ №
   С.Хонгорзул Тасгийн дарга, ахлах нягтлан бодогч 99072994 Hongorzul.sa@ndaatgal.mn 201
   Н.Догмидсанги Орлого, шимтгэлийн байцаагч 89991586 Dogmidsangi.n@ndaatgal.mn 101
   Р.Бодьсайхан Сайн дурын орлого шимтгэлийн байцаагч 95440808 Bodisaihan.r@ndaatgal.mn 101
   У.Өлзийбаяр Эрүүл мэндийн орлого шимтгэлийн байцаагч 89119066 Ulziibayar.u@ndaatgal.mn 101
   Д.Ганцэцэг Төлөвлөлт, нэрийн дансны мэргэжилтэн, үйл ажиллагааны нягтлан бодогч 88445885 Gantsetseg@ndaatgal.mn 201
   Д.Намхайноров Сангийн нягтлан бодогч 89992098 Namhainorov.d@ndaatgal.mn 201
   Д.Ариунбуян Орлого, шимтгэлийн байцаагч 88124281 Ariunbuyan.d@ndaatgal.mn 101
 • ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ

  ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАСАГ НЬ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХУУЛЬ, ТОГТООМЖИЙГ
  ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХҮРЭЭНД ДАРААХ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ. ҮҮНД:

   

  • Нийгмийн даатгалын сангийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, үнэлгээ хийх, сангийн төсөв, гүйцэтгэлд дотоод аудит хийх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, тэтгэвэр, тэтгэмжийг тогтоох, олгох, хяналт тавих
  • Тэтгэврийг цаг хугацаанд нь тогтоож олгох, хяналт тавих чиг үүргийг хэрэгжүүлж, гүйцэтгэлийн үр дүнг хариуцах
  • Сайн дурын даатгалын сангийн орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх, зорилтот бүлгийн иргэдийг сайн дурын даатгалд хамруулж,  мэдээллийн сан бүрдүүлэх, тэтгэмжийг цаг хугацаанд нь тогтоож, олгох чиг үүргийг хэрэгжүүлэх
  • Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, хөдөлмөрийн чадвар алдалт болон жирэмсэн амаржсаны тэтгэмжийн хуудсыг хянах
  • Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардагдах машин, техник тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн, бэлэн байдлыг хангах
  • Ажлын байрны цэвэрлэгээ, үйлчилгээ, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засаж сэлбэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын дүрэм, журмыг сахиулах